Transparancy Act and Due Diligence

Aktsomhetsrapport 2023

Innhold

 1. Innledning Om Åpenhetsloven og plikt om aktsomhetsvurdering. 3
 2. Organisasjonsstruktur og Driftsområde for Slåttland Mek Industri AS 4
 3. Vurdering av Leverandører: Nye og Eksisterende. 5
 4. Planer og Tiltak: 5
 5. Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger. 6
 6. Signaturer 7

Åpenhetsloven og Aktsomhetsvurdering: En Innføring

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, har som mål å sikre anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden og fremme åpenhet rundt organisasjoners tiltak for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser av deres virksomhet. Sammen med andre initiativer bidrar loven til Norges arbeid med å oppfylle FNs bærekraftsmål, spesielt mål 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst) og mål 12 (ansvarlig forbruk og produksjon).

Virksomheter har plikt til å redegjøre for sine aktsomhetsvurderinger i henhold til § 4 i loven. Denne redegjørelsen skal inneholde:

Generell beskrivelse: Virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Opplysninger om konsekvenser: Informasjon om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som er avdekket gjennom aktsomhetsvurderingene.

Tiltak: Beskrivelse av tiltak virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko. Resultatene eller forventede resultater av disse tiltakene skal også inkluderes.

Videre gjelder § 6 annet ledd bokstav c og d, tredje og fjerde ledd tilsvarende for pliktene etter første ledd.

Redegjørelsen skal være lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider og kan inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3 c. Årsberetningen skal opplyse om hvor redegjørelsen er tilgjengelig.

Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Den skal underskrives i tråd med reglene i regnskapsloven § 3-5.

Departementet kan gi forskrift om plikten til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger.

2. Organisasjonsstruktur og Driftsområde

Organisasjonsstruktur:

Slåttland Mek Industri AS ble etablert den september 1987 og er en del av et konsern med totalt tre selskaper. Morsselskapet og største aksjonær er Slåttland Group. Selskapet har hovedkontor, fabrikasjon og produksjonslokaler i Rakkestad kommune, Østfold fylke med forretningsadressen Rudskogenveien 30, 1894 Rakkestad.

Slåttland Group AS, består av datterselskapene Slåttland Mek Industri, SMI Slåttland Vietnam og X-Noise, er sertifisert etter ISO 9001, ISO14001 og ISO 45001.

I 2023 besto styret av Sigurd Alfred Slåttland (styreleder), Gustav Slåttland, Camilla Slåttland, Marthe Haneborg og Hege Buer.

Driftsområde:

Slåttland Mek Industri er det største datterselskapet i Slåttland Group, og leverer design, engineering og mekaniske løsninger til energi, marine, industri og havbruk. Virksomheten hadde i 2023 45 ansatte De siste 3-5 årene har Slåttland aktivt posisjonert seg i nye markeder innen hydrogen, karbonfangst og akvakultur.

Slåttland Group legger til grunn sine etiske retningslinjer og HSEQ-policy for all virksomhet, både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet arbeider kontinuerlig med systematisk kartlegging av operasjoner og forretningsforbindelser, inkludert leverandører, for å avdekke risikoområder knyttet til menneskerettigheter, miljø, arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og andre potensielle negative konsekvenser.

Slåttland fortsetter å utvikle rutiner for å vurdere risiko, også for underleverandører utenfor direkte kontraktspartnere.

Risikovurderinger gjøres også i forkant av nye kontraktsinngåelser og leverandørforhold.

3. Vurdering av Leverandører: Nye og Eksisterende

Det forventes at alle leverandører og partnere til Slåttland handler i samsvar med gjeldende lover og regler. Våre etiske retningslinjer må etterleves og respekteres. Slåttland har forpliktet seg til å arbeide for å oppnå FNs bærekraftsmål, og vi streber etter å drive virksomheten med minimal påvirkning på det ytre miljøet.

4. Planer og Tiltak:

Digitalt Skjema: Alle nye og eksisterende leverandører må fylle ut et digitalt skjema basert på objektive kriterier. Dette inkluderer ISO-sertifiseringer og leverandørenes interne systemer for helse, sikkerhet, miljø og kvalitet (HSEQ).

Aksept av Etiske Retningslinjer: Det digitale verktøyet sikrer også at leverandørene aksepterer våre etiske retningslinjer og samfunnsansvar, som beskrevet i dokumentet “Krav til Leverandører.”

Kritiske Leverandører: Skjemaet skal utfylles av alle nye og eksisterende leverandører som defineres som kritiske. Dette gjelder leverandører som leverer innsatsfaktorer som er vesentlige for Slåttlands produksjonsprosess. Eksempler inkluderer leverandører av stål, metallprodukter, IT-løsninger og bemanningstjenester.

Prosedyrer: Disse kravene er beskrevet i våre interne prosedyrer.

Ekstra Fokus: Vi vil spesielt rette oppmerksomheten mot leverandører lokalisert i land med en svakere score enn 60 på Transparency International sin Corruption Perceptions Index (CPI)

5. Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger.

Det er i 2023 ikke avdekket noen negative konsekvenser for brudd på menneskerettigheter.

Slåttland Mek Industri AS innførte i 2023 en ny rutine for godkjenning av leverandører. Denne sier at alle leverandører som leverer varer og tjenester for over 500.000kr, eller leverer varer innen våre viktigste innkjøpskategorier (stål og metaller, rør og rørdeler, festemidler, lakkering og tubing), må besvare et spørreskjema og sende inn nødvendige sertifikater. I 2023 ble 74% av de totale innkjøpene til bedriften gjort mot bedrifter som enten er godkjent etter denne rutinen, andre selskap i gruppen eller leverer finansiering. Godkjenning av eksisterende og nye leverandører er et prioritert arbeid i 2024 og fremover.

 • 78% av bedriftens innkjøp ble gjort mot norske leverandører (68.700.000kr).
 • Totalt ble det gjort innkjøp for 7.855.000kr fra bedrifter lokalisert i land med TI-score lavere enn 60. Disse leverandørene har enten blitt besøkt og revidert av Slåttland Mek Industri AS, oppnådd godkjent status eller leverer tjenester med lav risiko for negative konsekvenser.
 • Slåttland Mek Industri AS har et stort søkelys på kontroll rundt vårt innkjøp av stål og metaller. I 2023 er alle bedriftens kjøp levert av norske leverandører, som enten er godkjent i vårt system og/eller er ISO:9001 sertifiserte.
 • Det er derimot avdekket at deler av våre innkjøp innen stål og metallprodukter er produsert i land med svak CPI-score (under 60).
 • Alt av dette er innkjøpt gjennom norske mellomleverandører med ISO 9001 og ISO 14001 godkjenninger, i tillegg har vi avdekket at alle disse produsentene er godkjent etter ISO 9001.
 • Det er gjort innkjøp på NOK 3.872.755 fra bedrifter registrert i land med en TI score under 60 (tilsvarer ca. 6,16% av alt innkjøp).
 • NOK 1.512.279 i innkjøp er gjort fra bedrifter uten kjent ISO sertifisering eller der Slåttland har utført revisjon av leverandøren. Slåttland Vietnam er et selskap i Slåttland Group og dermed sertifisert i ISO 9001, 14001 og 45001 (samt 3834-2).
 • Innkjøp av stål og metaller gjøres i all hovedsak fra Norskregistrerte bedrifter med minst ISO:9001 sertifisering.

Vi vil fortsette å jobbe med våre leverandører og påse at de gjør vurderinger av sine produsenter/underleverandører for å sikre at materiale de kjøper inn ikke er produsert under kritikkverdige forhold.

Det er opplyst i årsberetningen for 2023 at rapporten er tilgjengelig på våre nettsider fra 30. juni 2024.

Vår redegjørelse er tilgjengelig på hjemmesidene våre www.slattland.no

Har du spørsmål om vår åpenhetsrapport, eller om vårt arbeide med samfunnsansvar, menneskerettigheter og miljø/bærekraft hos Slåttland kan du sende oss en e-post til post@slattland.no

Aktsomhetsrapporten er signert av hele styret 2023

Transparancy Act & Due Diligence Assesment

Aktsomhetsrapport for Slåttland Mek Industri AS – 2022

Om Åpenhetsloven og plikt om aktsomhetsvurdering. 

 Åpenhetsloven skal, sammen med andre tiltak, bidra til Norges arbeid med å møte FNs mål (8) om anstendig arbeid og økonomisk vekst, og mål (12) om ansvarlig forbruk og produksjon. 

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og skal sikre anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden samt fremme åpenhet rundt hvordan vi som organisasjon arbeider for å kartlegge, forebygge, gjør rede for, og følger opp hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser av vår virksomhet. 

Ved å jobbe for at vi sikrer den samme etterlevelse hos våre leverandører og underleverandører, sørger vi for mulighet til å iverksette nødvendige bærekraftige tiltak i hele verdikjeden. 

Slåttland har som målsetning å opptre på en faglig profesjonell måte overfor kunder, leverandører, egne ansatte, myndigheter, kollegaer i bransjen og samfunnet for øvrig.  

Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger

Virksomhetene skal offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene etter § 4. Redegjørelsen skal minst inneholde 

 1. en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
 2. opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger
 3. opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Redegjørelsen skal gjøres lett tilgjengelig på virksomhetens nettsider, og kan inngå i redegjørelsen om samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3 c. Virksomhetene skal i årsberetningen opplyse om hvor redegjørelsen er tilgjengelig. 

Redegjørelsen skal oppdateres og offentliggjøres innen 30. juni hvert år og ellers ved vesentlige endringer i virksomhetens risikovurderinger. Den skal underskrives i tråd med reglene i regnskapsloven § 3-5. 

Departementet kan gi forskrift om plikten til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger 

 

Organisering 

Slåttland Mek Industri AS ble stiftet 4 april 2016 og inngår i et konsern med totalt tre selskaper. Morsselskapet og største aksjonær er Slåttland Group. 

Slåttland Mek Industri AS er lokalisert i Rakkestad, Viken Kommune og forretningsadressen til både hovedkontoret, fabrikasjon og produksjonslokalene er Rudskogenveien 30.  

Slåttland Group AS (og dermed alle datterselskaper Slåttland Mek Industri, Slåttland Vietnam og X-Noise AS) er sertifisert under ISO 14001,9001 og 45001  

Bransje: Produksjon av metallkonstruksjoner og deler. 

I 2022 besto styret av Sigurd Alfred Slåttland (Styreleder), Gustav Slåtland, Camilla Slåttland, Marthe Haneborg, Hege Buer. (Revisor Tran Revisjon AS) 

Daglig Leder/CEO: Eirik Løtveit Pedersen 

 Driftsområde 

Slåttland Mek Industri AS er et av de største datterselskapene og er et privat mekanisk verksted med (i 2022) rundt 45 ansatte. Selskapet er leverandør til olje & gass markedet, både on- og offshore. De siste 3-5 årene har Slåttland jobbet aktivt for å posisjonere seg i de nye markedene innen Hydrogen, Karbonfangst og Aquakultur. 

Vi eier hele vår verdikjede, fra salg og kontraktsinngåelse til levering og testing.  

 

Retningslinjer og rutiner for håndtering av potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

 • Slåttland Group legger til grunn sine etiske retningslinjer, HSEQ Policy for all sin virksomhet både i inn og utland.  
   
 • Vi har satt i gang arbeidet med en systematisk kartlegge av bedriftens operasjoner og forretningsforbindelser herunder leverandører som er knyttet til de prioriterte risikoområdene. Kartleggingen skal hjelpe oss videre i arbeidet med å avdekke risiko områder rundt menneskerettigheter, miljø, arbeidstakerrettigheter, korrupsjon og annen risiko for negative konsekvenser. 
   
 • Kartleggingen hjelper oss også å få informasjon om forretningsforhold utover kontraktspartnere. Dette er for eksempel underleverandører utover første ledd. 
   
 • Vi vil fremover forsøke å utarbeide rutiner alene eller i samarbeid med andre for å vurdere risiko i leverandørledd lenger ned i kjeden. 
   
 • Vi skal vurdere risiko i forkant av nye kontraktsinngåelser og leverandør/kundeforhold. 

 

 

Vurdering av nye og eksisterende leverandører  

Det forventes at alle leverandører/partnere til Slåttland opptrer i samsvar med gjeldene lover og regler. Det er et krav at våre etiske retningslinjer for virksomheten etterleves og respekteres. 

Slåttland har forpliktet seg til å jobbe for å oppnå FNs bærekrafts mål, og vi skal drive vår virksomhet med minst mulig grad av belastning for det ytre miljøet. 

Tiltak:  

 • Det er utviklet et digitalt skjema som alle nye og eksisterende leverandører må fylle ut. Dette er basert på objektive kriterier vedrørende ISO-sertifiseringer og leverandørenes interne systemer for HSEQ.  
   
 • Dette digitale verktøyet sikrer også innhenting av leverandørenes aksept av våre etiske retningslinjer og samfunnsansvarlighet; «Krav til leverandører» 
   
 • Skjemaet skal utfylles av alle nye og eksisterende leverandører som defineres som kritiske og leverer innsatsfaktorer som er vesentlige for Slåttlands produksjonsprosess. Dette omfatter blant annet leverandører av stål og metallprodukter, IT-løsninger og bemanningstjenester 

  

 • Det vil settes ekstra fokus på leverandører som er lokalisert i land med en svakere score enn 60 på Transparency International sin Corruption Perceptions Index (CPI) 

 

 

Vår aktsomhetsvurdering av leverandører 2022

Opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger. 

Det er i 2022 ikke avdekket noen negative konsekvenser for brudd på menneskerettigheter. Det er derimot avdekket at deler av våre innkjøp innen stål og metallprodukter er produsert i land med svak CPI-score (under 60). (fig 1) 

 Alt av dette er innkjøpt gjennom norske mellomleverandører med ISO 9001 og ISO 14001 godkjenninger, i tillegg har vi avdekket at alle disse produsentene er godkjent etter ISO 9001.  
 

Det er gjort innkjøp på NOK 3.872.755 fra bedrifter registrert i land med en TI score under 60 (tilsvarer ca. 6,16% av alt innkjøp). 

 

NOK 1.512.279 i innkjøp er gjort fra bedrifter uten kjent ISO sertifisering eller der Slåttland har utført revisjon av leverandøren.  Slåttland Vietnam er et selskap i Slåttland Group og dermed sertifisert i ISO 9001, 14001 og 45001 (samt 3834-2). 

 

Innkjøp av stål og metaller gjøres i all hovedsak fra Norskregistrerte bedrifter med minst ISO:9001 sertifisering.  

 

Vi vil fortsette å jobbe med våre leverandører og påse at de gjør vurderinger av sine produsenter/underleverandører for å sikre at materiale de kjøper inn ikke er produsert under kritikkverdige forhold. 

Denne redegjørelse er tilgjengelig på hjemmesidene våre www.slattland.no  

Det er opplyst i årsberetningen for 2022 at rapporten er tilgjengelig på våre nettsider fra 30. juni 2023.  

 Det er opplyst i årsberetningen for 2022 at rapporten er tilgjengelig på våre nettsider fra 30. juni 2023.  

 

Har du spørsmål om vår åpenhetsrapport, eller om vårt arbeide med samfunnsansvar, menneskerettigheter og miljø/bærekraft hos Slåttland kan du sende oss en e-post til post@slattland.no 

 

 

The Openness Act came into force on 1 July 2022, which means that all companies covered by the act must carry out due diligence assessments and provide insight into these assessments.

 • The Act shall promote businesses’ respect for human rights and decent working conditions and ensure the public’s access to information.
 • Slåttland has started work on mapping and prioritizing areas for due diligence assessments.

What we consider

 • Corruption
 • Discrimination
 • Slavery
 • Child labor
 • Working hours and wages
 • Freedom to organize
 • Right to decent working conditions, clean water, and hygiene
 • Bribery
 • Environment, nature and animal wellfare.

In Slåttland Group, we try to identify general areas where the risk of adverse consequences is highest and prioritize due diligence on suppliers based on this risk assessment.

 • SLÅTTLAND GROUP continiously take steps towards combating bad conditions by recognizing that all business activities can harm corporate governance, employees, human rights, the environment, bribery, and consumers.
 • Every day we are in danger of buying products or use services without realizing the hidden human costs.
 • In Slåttland Group, we will work to ensure that throughout the value chain, we map the likelihood of a negative impact on human rights and working conditions, and we will introduce measures to reduce the wrong conditions.
 • Our report will be completed and published by 30 June 2023
 • If you want information about how SLÅTTLAND GROUP works to ensure fundamental human rights and decent working conditions, don’t hesitate to contact us by e-mail. Send the request to: post@slattland.no

«The Act shall promote enterprises’ respect for fundamental human rights and decent working conditions in connection with the production of goods and the provision of services and ensure the general public access to information regarding how enterprises address adverse impacts on fundamental human rights and decent working conditions» Photo: AG/Slåttland.

In our work with the assessment of suppliers, we use several criteria. We map and assess risks based on whether the supplier is /meets our requirements on;

 • ISO certified (9001, 14001, and 45001)
 • TI scale (Transparency International) (corruption)
 • Global Slavery.com (slavery)
 • Revision
 • Third-Party Declaration
 • Revisions
 • «Desktop audits» and random sample

.

 

If you want information about how SLÅTTLAND GROUP works to ensure fundamental human rights and decent working conditions, don’t hesitate to contact us by e-mail. 

Our requirements towards Suppliers and Subsuppliers

As a supplier to Slåttland we confirm that we:

 • Will treat our employees equally and fair. We will not accept harrasment or discrimination in any way, shape or form.
 • Will contribute to Norway’s work in meeting the sustainability goals of decent work, economic growth, and responsible consumption and production plans.
 • Will comply with all applicable laws and regulations and international codes of conduct, such as OECD and the UN Declaration of Human Rights.
 • Have processes in place to ensure the safety of all employees and hired contractors and strictly adhere to all security requirements laid down in the contractual documents.
 • Have processes to ensure quality in our deliveries and always aim to comply with laws on hazard identification, risk assessment, labeling, packaging, and safe use of products.
 • Do not employ children under 15; the highest age shall apply if there is a national minimum age for workers or compulsory school attendance.
 • Do not force people to work against their own free will, and do not employ people through any form of forced labor as defined by international labor standards.
 • Allow all employees the freedom of association/ or refraining from, collective bargaining.
 • Recognice and respect the importance and value of all social, cultural, religious and spiritual values and practices of induviduals, tribes and communities. If our work affect such indigenous communities or people, a procsess to manage and minimize this impact will be established.
 • Ensure that salary to workers for a standard working week must, as a minimum, be in line with national minimum wage regulations or industry standards, whichever is higher. In addition, the salary must always be sufficient to cover basic needs, including some savings.
 • Ensure that minorities or other local groups are not affected negatively by our operations and that operations do not contribute to destroying the resource and income base for marginalized population groups, for example, by using natural resources that the population groups depend on.
 • Ensure that no products or materials provided to Slåttland contain «conflict minerals» (tin, tungsten, tantalum, and gold) and have a country of origin processes to ensure that materials are conflict-free.
 • Will do our utmost to reduce the negative footprint and handprint on the environment. We are comitted, in line with international provisions, conventions and standards, to continually improving our performance.
 • Are committed to fair business dealings in all our activities and never take part in any form of illegal business methods. We shall oppose corruption, bribery, money laundering, favoritism, and extortion.
 • Will not offer in any form, way or by any means, directly or indirectly, to any employee or represesentative or anyone closely related to them gifts except promotional items of marginal value normally bearing a company logo.
 • Will not offer lavish entertainment to any Slåttland Group employee or hired contractors.
 • Will offer neither gifts nor entertainment regardless of value just before, during, or immediately after a tender process.
 • Will not attempt to influence a decision-maker in any manner that could create a conflict of interest and open up the potential for fraudulent activities. If we receive requests for any undue advantages in transactions with Slåttland, we shall immediately notify the Slåttland CFO, regardless of which company the request originates from.
 • Will not offer any undue advantages to any public official or third party to influence them in performing their official duties.
 • Do not have employees who have any direct or indirect interests (including personal relationships or family members) in Slåttland, or a close relationship with a public official, that have not been disclosed in writing.
 • Do not have any pending legal proceedings related to allegations of criminal activities.
 • Confirm that neither the company nor any of our employees have ever been convicted of a severe crime (other than traffic violations of lesser significance)
 • Confirm that records of all our activities and expenditure are kept for a minimum of seven (7) years, and we will provide documentation of this upon request from Slåttland.
 • Understand the Agreement may be terminated immediately if these requirements are unmet. Because the supply chain laws require everyone to understand the risks associated with the entire supply chain and ensure that we consistently comply with ESG principles, we ask suppliers and partners to introduce these standards to their suppliers, subcontractors, and service providers.
 • Will not offer or give any undue advantages to any public official or third party to influence them in performing their official duties.
 • Will promote the implementation of the principles set forth in this Supplier Declaration towards own suppliers.
 

By signing this document you confirm that you will fulfill the requiremensts in this Supplier Declaration. To the extent you are not able, upon our request, to provide supporting documentation with resepck to fulfilment of the requirements; you confirm that you are willing to start a prcsess of documenting your promotion and performance.

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle